شماره حساب جزیره کارآفرینی
نام صاحب حساب بانک شماره کارت شماره حساب
شمس الدین یوسفیان شهر 5047061026931069

700806287663


 

شماره حساب جزیره کارآفرینی
نام صاحب حساب نوع شماره حساب نام بانک شماره شبا
شمس الدین یوسفیان شبا بانک شهر 
IR490610000000700806287663