• تمامی اطلاعاتی که در سایت ثبت میکند، محفوظ است و به هیچ عنوان در اختیار شخص ثالث قرار نخواهد گرفت.
  • تمامی ایده ها و پیش نهادات نزد جزیره کارآفرینی امانت است و جزیره کارآفرینی نیز بهترین روش را اجرا ایده توسط صاحب ایده میداند و به هیچ عنوان تیمی که صاحب ایده در آن نباشد تشکسل نخواهد شد.
  • تمامی آموزش ها 100 درصد گارانتی دارند و در صورت عدم رضایت مانی بک خواهند شد.