• در صورت تکمیل فرم هم تیمی، جزیره کآفرینی تیپ شخصیتی درخواست دهنده را بررسی و هم تیمی با شخصیت مکمل را برایش در شهر خودش مهیا می کند.
  • تمامی دوره های آموزشی 100 درصد گارانتی دارند و اگر بازدهی نداشتند برگشت وجه انجام خواهد شد.
  • منتور ها در هر شهر برای همایش ها و  استارتاپ ویکندهای نزدیک در محل سکونتشان دعوت خواهند شد.
  • هر منتور یا هم تیمی که در سایت فرم درخواست ثبت مینمایند، جزیره کارآفرینی مختار است بین آنها تیم طراحی و پیش نهاد دهد. بدیهی است که هم تیمی ها و منتور ها مختار به پذیرش و یا عدم پذیرش آن هستند.
  • هیچ درخواست دهنده ایی صرفا بر اساس اینکه در سایت جزیره کارآفرینی درخواستش را ثبت نموده است، هیچ حقی برایش متصور نخواهد شد و جزیره کارآفرینی  در پذیرش یا عدم پذیرش درخواست ها مختار است.