مشاوره رایگان

فرم درخواست شتابدهی و استقرار در جزیره کارآفرینی

1. معرفی ایده یا استارتاپ